AKP’nin Yalanları

AK Parti’ye muhalif yazılarıyla dikkatleri üzerine çeken Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşesinde 20 başlık sıraladı. Dündar, istendiği taktirde 100 değil 200 AKP yalanı listesinin de yazılabileceğini iddia etti.

İŞTE DÜNDAR’IN O YAZISI

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız. Ge­çen­ler­de ka­dim dos­tum Müj­dat Ge­ze­n’­in bir rü­ya­sı­nı an­lat­mış­tım.
Müj­dat rü­ya­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ı gör­müş­tü. “Hiç ya­lan söy­le­mi­yor ve doğ­ru­lar­dan söz edi­yor­du!” de­miş­ti.
Ben de “Rü­ya­lar ters çı­kar!” di­ye­cek­ken vaz­geç­miş, “Ha­yır­dır in­şal­lah!” de­mek­le ye­tin­miş­tim.
Da­ha son­ra dü­şün­düm.
O rü­ya­ya en doğ­ru yo­ru­mu yap­tı­ğı­ma inan­dım.
Çün­kü o ka­dar çok ya­lan söy­le­ni­yor ki, in­san doğ­ru bir şey söy­len­di­ğin­de şa­şı­rıp ka­lı­yor, ne di­ye­ce­ği­ni bi­le­mi­yor!
İş­te son dö­ne­me dam­ga­sı­nı vu­ran, o ya­lan­lar­dan bir de­met:

* * *
TÜRKİYE’DE İLERİ DEMOKRASİ VAR
1- AKP ço­ğul­cu de­mok­ra­si­ye inan­mış, öz­gür­lük­çü, fark­lı­lık­la­ra say­gı­lı ve ken­di­si­ne oy ver­me­yen top­lum ke­sim­le­ri­ni hoş­gö­rüy­le ku­cak­la­yan de­mok­rat bir par­ti­dir!
2- Tür­ki­ye­’de ile­ri de­mok­ra­si var­dır!
3- AKP ik­ti­da­rın­da hiç kim­se­nin ya­şam bi­çi­mi­ne mü­da­ha­le edil­me­miş, ka­dın­la­rın kaç ço­cuk yap­ma­la­rı ve bun­la­rı na­sıl do­ğur­ma­la­rı ge­rek­ti­ği söy­len­me­miş­tir!
4- AKP Tür­ki­ye­’sin­de her­kes, Ana­ya­sa­’nın gü­ven­ce al­tı­na al­dı­ğı top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­riy­le ik­ti­da­rı pro­tes­to et­me ve dü­şün­ce­si­ni açık­la­ma hak­kı­na sa­hip­tir.
TÜRKİYE’DE YARGI BAĞIMSIZ
5- Tür­ki­ye­’de yar­gı ba­ğım­sız­dır!
6- Baş­ba­kan Er­do­ğan “Ben Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın sav­cı­sı­yı­m” de­me­miş­tir!
7- Ab­dul­lah Öca­la­n’­a öz­gür­lük sağ­lan­ma­ya­cak­tır!
8- AKP çö­züm için PKK ile pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­mış­tır!
9- Top­lu­mun yar­gı­ya gü­ve­ni tam­dır!
10- Ba­sın hür­dür, san­sür edi­le­mez! Ay­rı­ca hiç kim­se med­ya pat­ron­la­rı­na bir tel­kin­de, ya da mü­da­ha­le­de bu­lu­na­maz!
11- Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ga­ze­te­ci­le­rin iş­le­rin­den ko­vul­ma­la­rıy­la hiç­bir il­gi­si yok­tur!
12- Tür­ki­ye­’nin dün­ya­nın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi ha­li­ne gel­di­ği id­di­ası doğ­ru de­ğil­dir! Çün­kü ce­za­ev­le­rin­de­ki ga­ze­te­ci­ler, mes­le­ki fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le de­ğil, te­rö­rist ol­duk­la­rı için de­mir par­mak­lık­la­rın ar­dı­nı boy­la­mış­lar­dır!
13- 4+4+4 la­ik ve çağ­daş bir eği­tim sis­te­mi­dir! Ge­liş­miş ül­ke­le­rin ço­ğu, bu sis­te­mi uy­gu­la­mak­ta­dır!
GEZİ EYLEMLERİ VE FAİZ LOBİSİ
14- Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ni fa­iz ve Ya­hu­di lo­bi­si, Di­van Ote­li, CNN In­ter­na­ti­onal, BBC ve Reu­ters, içe­ri­de­ki iş­bir­lik­çi­ler­le bir­lik­te or­ga­ni­ze et­miş­ler­dir!
15- Ge­zi Par­kı pro­tes­to­cu­la­rı Dol­ma­bah­çe­’de­ki Bezm-i Alem Va­li­de Sul­tan Ca­mi­i’n­de iç­ki iç­miş­ler­dir!
16- Ey­lem­ci­ler Ka­ba­ta­ş’­ta tür­ban­lı bir ka­dı­na şid­det uy­gu­la­mış, saç­la­rın­dan çe­ke­rek yer­ler­de sü­rük­le­miş­tir!
ETHEM’İN ÖLÜMÜNDEN EYLEMCİLER SORUMLU
17- Po­li­si­mi­zin kul­lan­dı­ğı bi­ber ga­zı za­rar­sız­dır, hat­ta or­ga­nik­tir! TOMA’­la­r­ın sık­tı­ğı su­lar­da da kim­ya­sal mad­de yok­tur!
18- Et­hem Sa­rı­sü­lü­k’­ün ölü­mün­den ey­lem­ci­ler so­rum­lu­dur!
19- Ada­na­’da Ko­mi­ser Mus­ta­fa Sa­rı­’yı, ey­lem­ci­ler şe­hit et­miş­ler­dir!
20- Spor kar­şı­laş­ma­la­rın­da sa­de­ce kü­für, ha­ka­ret ve ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı içe­ren te­za­hü­rat ya­sak­tır. Ge­liş­miş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de tri­bün­ler­de ser­best olan her şey, ül­ke­miz­de de ser­best­tir! Ana­ya­sa­’nın gü­ven­ce al­tı­na al­dı­ğı hak­la­rın kul­la­nı­mı, se­yir­ci­li spor te­sis­le­rin­de de ge­çer­li­dir!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,   Eğer bun­lar yet­me­diy­se, elim­de 100 hat­ta 200 ya­lan­lık bir lis­te var.   Za­man­la bun­la­rı da ya­za­rım.   Na­sıl­sa AKP ik­ti­da­rın­da dur­mak yok, ya­la­na de­vam!..

Kaynak: //http://www.gazete2023.com/medya/iste-akpnin-100-yalani-h4500.html

Siz de fikrinizi söyleyin!