Muaviye Dininin Mensupları…!

“Onlardan bir zümre vardır, aslında kitap’tan olmayan birşeyi siz kitap’tan sanasınız diye, dillerini kitap’la eğip bükerler. O, Allah katından olmadığı halde “Bu, Allah katındandır.” derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. Hiçbir insana yakışmaz ki, Allah kendisine kitap, hüküm-hikmet ve peygamberlik versin de sonra o, insanlara “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” desin.O ancak şöyle der: “Okuyup araştırdığınız şeylere, öğrettiğiniz şu kitap’a dayanarak benliklerini Allah’a adamış kullar/Rabbaniler olun!”
Ali İmran 78 – 79

Emevi hanedanı Muaviye’nin kurduğu din ile Kur’an’ın indirdiği dinin arasındaki farkları anlamak için aslında, pek yıllar boyu araştırma yapmaya gerek yoktur. Hz. Muhammed’e inen kitabı okumak ve içindekilerini arınmış bir akıl ile anlamaya çalışmak fazlası ile yeterli olacaktır.

Hiç şüphesiz Kur’an-ı okuyanların gözleri açılıp, doğruyu ve gerçeği göreceklerini bilen Emevi hanedanına mensup kimseler, bunun üstünü örtmeye çalışacaklardı. Nihayet başardılar da. Bir yandan insanlara “Siz okumayın anlamazsınız, biz ne diyorsak onu dinleyin, gerisini karıştırmayin” dediler, diğer yandan Kur’an ayetleri tercümeleri üzerinde oyunlar oynadılar. Parantez açıp ya manayı kaydırdılar, yahut yeri geldi kelimeyi görmezden geldiler. Misal Maun suresinde geçen ‘Dini yalanlayanı gördün mü’ ayetini, okuyan anlamasın diye ‘Din gününü yalanlayanı’ yahut “Ahiret cezasını yalanlayanı…” diyerek çeviri yaptılar. Gayet tabii, bunda çıkarları vardı. Hadis uyduranları baş tacı yapıp, Muaviye dinini İslam dininin yerine geçirmek. Bu da yetmedi, ‘hadis’ ile Kur’an ayetleri nesh edilebileceğini iddia ettiler. Misal İbni Kayyım, Şaaf’inin görüşünü destekleyerek şu sözleri dile getirdi:

“Eğer bir kimsenin kitabın zahirinden anlayışına göre Hz. Peygamber Aleyhisselamın sünnetleri reddolunacak olursa, o zaman sünnetlerin çoğu reddolunur ve sünnet batıl olur.”
(Ahmed İbn-i Hanbel, Yazan Prof. Muhammed Ebu Zehra, sayfa 247 Hilal Yayınları 1984 Ankara.

Usulcu Ulemadan Âmidi, El-İhkam fi Usûli’l-Ahkâm adlı eserinde, bu konuyla alakalı şu sözleri söylüyor:

“Şâfii’den naklolunan iki kavilden birine göre Sünnetin Kur’an’la neshi câiz değildir. Eş’arilere, Mü’tezileye ve fukaranın çoğuna göre bu, aklen câizdir, şer’an vâki olmuştur.”
(İmam Şafii, Yazan Osman Keskioğlu, sayfa 238 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 1987 Ankara. )

Yani ‘Kur’an sünneti nesh edemez, iptal edemez’ diyor. Bu duruma göre Kur’an ne demiş olursa olsun, rivayete uymak gerektiğini iddia etmektedirler. Nitekim Şatıbi sünnetin Kur’an’a hakim olduğunu açıkça beyan eder:

“Ulemaya göre sünnet, kitaba hakimdir. Kitab (Kur’an) hakim değil…” dir.
(Ahmed İbn-i Hanbel, Yazan Prof. Muhammed Ebu Zehra, sayfa 242 Hilal Yayınları 1984 Ankara. )

Hanefilere göre, Kitabın (Kur’an’ın) neshi (iptal edilmesi) şu kayıtlara bağlıdır:

“Mütevatir ve meşhur haberle Kur’an ayetlerinin neshi (iptali) caizdir (uygundur).”
(İmam Ebu Hanifenin Hadis anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Yazan Dr. İsmail Hakkı Ünal, sayfa 213, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Ankara 1994. )

Sünnetin (hadislerin) Kur’an ayetlerini iptal edeceği konusunda tüm rivayet yandaşları ittifak halindedirler. Nihayet Kur’an’ın hükmünü rivayetler yoluyla nesh, yani iptal, etmektedirler.
Hatta birileri çıkıp “Efendim, Hadis ve sünnet Kur’an’a uymalıdır…” dediğini duyduklarında, çılgına dönerler, sizi dinsizlikle suçlarlar!
İslam dininin ilk farzı olan ‘OKU’ emrinden, nasibini alamamış toplumlardır bunlar. Bunun için beyinleri boş işlerle uğraştırmak ve bin türlü hezeyan uydurup, meşgul etmeye çalışmaktadırlar insanları.

Bu konu ile ilgili görüşlerinden:

“Hadis-i şeriflerle amel etmek, bize caiz olmaz. Mezhebimizin hükmüne aykırı gibi görülen hadis-i şerifler, âlimlerin sözlerini reddetmek için delil ve senet olamaz.”
[İmam-ı Rabbani Mektubat 1/312, Mebde ve Mead 31]

Kısaca şunu söylüyor İmam Rabbani, Hadis Mezhebe uygun değilse de, mezhep ne diyorsa onunla amel edilir. Ayeti zaten Sünnet ile nesh etmektedirler, bu yetmeyince hadisleri de mezhep hükümleri ile nesh etmektedirler. Dolayısı ile İslam dışı herşeyi İslam’a yamalayabilmişlerdir.

Açıkça bunu dile getiren Muhammed Hadimi de buyuruyor ki:

Dindeki dört delil, müctehidler içindir. Bizim için delil, mezhebimizin bildirdiği hükümdür. Çünkü bizler, âyet ve hadisten hüküm çıkaramayız. Mezhebin bir hükmü, âyete, hadise uymuyor gibi görünse de yanlış değildir.
[Berika s. 94]

Bir hadis, bir âyete zıt gibi görünürse, hadis-i şerife uyulur. Bir hadis, mezhebin hükmüne zıt gibi görünürse, mezhebin hükmüne uyulur.
(dinimizislam.com – Mezheb ve Mezhebsizlik)

Ubeydullah el-Kerhî’ (v. 340/951):
“Mezhebimizin hükümlerine uymayan her âyet ya te’vil edilmiştir yahut da mensûhtur; her hadîs de böyledir: ya te’vîl edilmiştir yahut da mensûhtur; başka bir hadis ile yürürlükten kaldırılmıştır.”
(el-Kerhî, er-Risâle, İst. ts, s. 84.)

Hayrettin Karaman bunun açıklamasını şöyle vermektedir:

“Kerhî’nin demek istediği şudur: Nas ile mezheb çatıştığı zaman biz mezheb hükmünü alır, onu uygularız. “
(Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İst., 2001, s. 236)

Bin yıldan fazla bu ümmete okumayı, okutmayı yasaklamaları ve ellerinden geldikçe engellediklerinin sebebi ise, Kur’an-ı okuyan bir beyin bu safsatalara kanmayacağındandır.

ALLAH buyuruyor ki:

Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.
16-Nahl Suresi 89

Hüküm yalnız Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.
12- Yusuf Suresi 40

Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?
6-Enam Suresi 114

Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?
29-Ankebut Suresi 51

Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
6-Enam Suresi 38

36- Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
37-  Yoksa okuyup, ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var?
38- İçinde keyfinize uyanın sizin olduğu.
68-Kalem Suresi 36,37

Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet.
5-Maide Suresi 49

Bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz (nusarriful).
6-Enam Suresi 65

Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran’ı devre dışı tuttular.
25- Furkan Suresi 30

Karar sizin… ALLAH’ın sözü apaçık ortada, Emevi dini de apaçık ortada.
Kime kulluk edecekseniz, onun sözünü tutmakta serbestsiniz!

Mustafa Çelebi

Siz de fikrinizi söyleyin!