Düzenbaz Dinciler

Önce bir gazete haberini okuyalım:

DEVLETİN PROTOKOLÜ ŞEYHİN HUZURUNDA

Kendisini “21 tarikatın lideri” olarak tanıtan şeyhe el pençe divan durdular.
Sakarya’da Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, İl Müftüsü Hasan Başiş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Ersoy; Irak kökenli Şeyh Muhammed Hüseyn’i ağırladı. Yetmedi, heyet olarak Şeyhi İstanbul’daki tekkesinde ziyaret etti.

Değerli Dostlar,

Kimmiş bu Şeyh?
Muhammed Hüseyn, Musul doğumlu. Babası ölünce tarikatın başına geçmiş. Eğitimsiz, mesleksiz, hiçbir şey üretmeyen düzenbaz bir asalak!

Bu düzenbazın önünde el pençe duranlar, devletin memurları! Maaşları, halkımızın verdiği vergilerden ödenen resmi görevliler!.

Bu görevliler, düzenbaz şeyhin önünde el pençe divan durarak cumhuriyetin çok önemli bir yasasını çiğnemişlerdir.
İşte, o yasa.

30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilip 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı; “Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması ve Bazı Unvanların Yasaklanması ve Kaldırılmasına Dair Kanun”:

Bütün tarikatlarla birlikte;
Şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak amacıyla muskacılık gibi eylem, unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır.

Ayrıca yasa ile Türkiye Cumhuriyeti içinde padişahlara ait ya da bir tarikata çıkar sağlamaya yönelik tüm türbeler kapatılmış, türbedarlıklar kaldırılmıştır.

Yasaya aykırı davrananlara para ve hapis cezası getirilmiştir.

Yasa,1982 anayasasında “İnkılap Kanunları” arasında kabul edilerek koruma altına alınmıştır.

Değerli Dostlar,

Sakarya’da bir düzenbaz şeyhin önünde saygı duruşunda bulunanlar, bir Devrim Yasasını çiğnemişlerdir.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Rektör Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Ersoy ve İl Müftüsü Hasan Beşiş; meslek onurundan yoksun kişilerdir!

Daha da ötesi, insanlık onurundan yoksundurlar!

Değerli Dostlar,

Bilgisiz, eğitimsiz ve mesleksiz insanlarımızın din duygularını sömürerek onların sırtından çıkar sağlayan Dinci Düzenbazlar, başlıca şu sıfatları kullanmışlardır: Evliya, Şeyh, Veli, Molla.

Bu unvanların tümü Arapçadır!

Bu unvanlara sahip kişilerin hiçbirinin topluma yararı olmamıştır!

Bu açıklamayı biraz derinleştirelim.

Bir kişinin içinde yaşadığı topluma yararlı olup olmadığını nasıl anlarız?

Üreten insan, topluma yararlı insandır.

İki tür üretim vardır: “Ürün” üretimi, “hizmet” üretimi.

Fabrikalarda çalışan işçi, usta, ustabaşı, teknisyen, mühendis ve yönetici; insanların gereksinim duyduğu ürünleri üreten kişilerdir.

Fabrikada çalışanlar, saygın kişilerdir

Tarlada çalışan tarım işçileri ise tahıl ürünleri, meyve ve sebze üreten kişilerdir.

Tarlada, bağda, bahçede çalışanlar, saygın kişilerdir.

Hizmet üretimine gelince:

Sağlık çalışanları, yani hastabakıcılar, doktorlar, hizmet üretirler.

Mühendisler, mimarlar, hukukçular, ekonomistler, iktisatçılar, akademisyenler, yazarlar, edebiyatçılar, ressamlar, yontucular ve araştırmacılar, topluma türlü hizmetler sunarlar.

Topluma hizmet sunanlar, saygın kişilerdir.

Üretimde de, hizmet alanında da çalışmadan para kazanıp yaşayanlar, toplumun sırtındaki asalaklardır.

Asalaklara saygı duyulmaz!

İşte, dinci Evliyalar, Şeyhler, Veliler ve Mollalar hiçbir şey üretmeden, insanların yararına hiçbir hizmet vermeden para, unvan ve itibar kazanmış ASALAKLARDIR!

Bu asalakların özellikleri şunlardır:

Dinci Evliyaların, Şeyhlerin, Velilerin ve Mollaların tümü düzenbazdır, hilebazdır, üfürükçüdür, yalancıdır, iftiracıdır, sahtekârdır, dolandırıcıdır, üçkâğıtçıdır ve sömürgecilerin uşağıdır!

Değerli Dostlar,

Peki, dinci düzenbazların dışında gerçek Evliyalar, Şeyhler yok mu?

Var!

İşte size onlardan bazıları.

FELSEFE DÜNYASININ EVLİYALARI, ŞEYHLERİ

Sokrates, İbni Sina, Roger Bacon, Martin Luther, Rene Descartes, David Hume, Voltaire, Jean-Jacques Rosseau, Hegel, Karl Marx, Nietzche, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russel…

BİLİM DÜNYASININ EVLİYALARI, ŞEYHLERİ

N. Copernicus, G. Bruno, J. Kepler, İsaac Newton, Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein, N. Tesla, Ada Lovelace, J.C. Maxwell, M. Faraday, L. Pasteur, N. Bohr, J. Dalton, Lavosier, G. Mendel, Edison, Max Planck, Ernest Rutherforrd, L. Kelvin, . Fleming, R. Oppenheimer, Alfred Nobel, A. Avogadro, George Ohm, W. C. Rontgen, A. Graham Bell, Otto Hahn, E. Haliey, James Watt, Robert Koch, C. Doppler, Ivan Pavlov, R. Diesel, G. Marconi, Francis Crick, James Watson, Stephen Hawking, E. Schrodinger, Werner Heisenberg, R. Feynmen…

MÜZİK DÜNYASININ EVLİYALARI, ŞEYHLERİ

L. V. Beethoven, W. A. Mozart, S. Rahmaninov, P. Çaykovski, J. Brahms, J. S. Bach, F. Chopin, J. Hyden, R. Schumann, G. Mahler, D. Shostakoviç, M. Ravel, F. Schubert; R. Wagner, G. Verdi, G. F. Handel, S. Prokofiyev, A. Vivaldi, İ. Stravinski, F. Mendelsson, A. Dvorak…

Değerli Dostlar,

Bugün içinde bulunduğumuz durumun kısa özeti şudur:

Ordumuzun Yüksek Komutanları, Dinci Düzenbazlara iktidarın yolunu açtı.

Sözde Atatürkçüler de Dinci Düzenbazların iktidara yürüyüşüne sessiz kaldı.

Sessizlik en büyük ihanettir.

Yılmaz Dikbaş
0532 233 31 52

Siz de fikrinizi söyleyin!