Evanjelist Teolojinin Doğuşu ve İddaları

Öncelik olarak bu evanjelistleri anlamak için evanjelizmin ne anlama geldiğini anlamak gerekir. Evanjelist, “ kutsal kitaba dönüş” anlamı verilir. Bu anlamda kendilerince bir felsefeyi şekillendirmeye çalışırlar. Teolojik olarak bu kavramın içinde kendilerince haklı oldukları noktaları anlamaya çalışalım.

Hristiyanların semaya yükseltilerek büyük sevinç ile mükafatlandırılacakları İskoçyalı bir genç kıza, Margaret Macdonald’a dayandırılmaktadır.

Peki, ama bu kız kimdir ve ne tür bir misyonu kendine yüklemiştir.

Mesih’in dönüşüyle alakalı vizyon sahibi olmuştur. Bu kız Katolik Havari Kilisesi’nin üyesidir. İngiltere’ deki muhtelif Hristiyan liderlere yazdığı vizyon hakkındaki tarifleri bilahare 1840 yılında yayınlanmıştır. Macdonald’ın vizyonu “gizli vecdi” herkesin göremeyeceği fikrine dayanmaktadır. Bu da büyük kaos/türbülasyon öncesi gerçek Hristiyanların yeniden doğacağına inananlar tarafından kabul görmüştür.

Bu konu da kendilerince kutsal kitaba dönüş ve aynı zamanda sadece kendilerinin hak olduğunu, eğer ki Katolik ve protestan mezhebine bağlı insanlar bu “kutsal kitaba“ dönmezler ise zaten kendileri dışında geriye kalan tüm insanları cezalandırılacaklarını belirtirler. Aslında bu bana Richard Dawkins‘in bir sözünü hatırlatıyor; “Kim nerde doğuyorsa oranın dini hak dinidir.” der. Tabi hem evanjelizm ve diğer bütün dinlerin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bütün dinler hak din ise batıl din hangisidir veya haklık tümele uygulanabilir mi diye düşünüyor insan…

Burada evanjelizm hakkında ki bir görüşü alıntı yapmak istiyorum.

“Sadece içlerinde Tanrı’nın ışığına sahip olanlar onun varlığmm işaretini göreceklerdir. Onun günü, içinde yaşayan İsa’yı barmdıranlar için aydınlık sağlayacaktır… İçimizdeki İsa bizi yükseltecek o ışıktır. Sadece onun içinde yaşayanlar alınacak ve havada anımla (İsa Mesih) buluşacaklardır.”

Hristiyanlığın mezhebi olan evanjelizmin teolojik argümanlarına bakarak, aslında birçok noktada anti-tez ileri sürerek çürütülebilir.

“Vecid-vecd” teorisine karşı çıkanlar ise, Margaret’in histerik ve tabiatüstü yetenekleri olan bir genç kız olduğunu iddia etmişlerdir. Daha sonra İngiliz John Darby “Zamanın Sonu” ve “Vecid” ile ilgili takdiri ilahi teorisini daha da geliştirmiştir. Teorilerini sürekli yazarak İngiltere’nin Plymouth şehrinde, sonra 1930’lu yıllarda İngiltere’de ve 1850’li yıllarda ABD’de çok popüler oldu. Nihayet 1909 yılında basılan “Scofield Referans İncil”i takdir-i ilahiciliğe, bir başka tanım ile yeniden doğuşçuluğa iyice zemin hazırladı. Scofield, “Tanrı’nın duasının Yahudi duası olduğunu ve Hristiyanlar tarafından okunması gerektiğini” söylüyordu.

Bu teoriye bakarak aslında evanjelizm, incil eksenli değil aynı zamanda Tevrat eksenli olduğunu görebiliriz. Hatta evanjelizm ile beraber diğer Hristiyanlık mezheplerinde ortak olan bazı noktaları söylemekte yarar görüyorum.

“Anlığın” bir alt gurubudur. Köktencilik adı, Hristiyanlığın temelinde bulunan beş temel öğeden geldiği şeklinde kabul görmektedir.

 • Yazıların kelime manalarının doğruluğu,
 • İsa’nın bakir doğuşu ve ilahiliği,
 • İsa’nın ölümünün insanların günahlarının bir bedeli olması,
 • İsa’nın fiziksel bedeninin yeniden doğacağı,
 • İsa’nın bir an önce dönecek olması.

Evanjelistler, zamanın sonu senaryolarını bir kısım antik dini yazılara dayandırmaktadırlar. Bunlar Paul, Yakup, Petrus ve Yuhanna’nın bazı mektuplarıdır.

Fakat, bu mektupların hiç birinde İsa Mesih’in iki kere yeryüzüne döneceğinden bahsedilmez.

İsa ikinci gelişinde ruhsal, yedi yıl sonra bedensel formda üçüncü defa yeryüzüne dönecektir. İkinci geliş yeniden doğuşçu Evanjelistleri kurtarmak, üçüncü gelişi milenyuma hükmedecek “Altın Çağ” krallığı içindir. Bu tanım bana islam dinin de de çok yabancı gelmiyor. Kurtarıcı olarak İsa’yı gören Hristiyanlar aynı zamanda mehdiyi kurtarıcı olarak gören Müslümanlar da vardır. Tabi mehdi inancı köken olarak yine Yahudiliğe dayanmaktadır.

Evanjelist Hristiyanlar için değil de Yahudiler için ön görülen yedi yıllık kaos /Türbülasyon Dönemi Daniel 9: 24-27’ye dayandırılmakta olup, Yahudilerle birlikte diğer dine mensup olan insanlar da büyük acılar çekecek ve çoğunluğu ölecek. Derler nedeni ise belli olan egoistik bir mezhep anlayışı, kendini mutlak doğru gören kökten dinciliğin olduğu belli dogmalardan başka bir şey değildir.

Hristiyanlık, Yahudiliğin yerini asla almamıştır. Tanrı, İsrail meselesini daha tamamlamamıştır. Kilise de, İsrail’ in yerini almamıştır. Yahudiler geçici olarak bir kenara konmuş bulunmaktadır. Zamanın sonunda vaad edilen topraklara geri getirilecek, temizlenecek ve kendilerine yeni bir kalp verilecektir. (Eski Alıid 1 2; Yasamn Tekrarı 30; 2 Saınııel 7; Yerem11a 31) isteyen daha detaylı okuyabilir. Hatta ben çoğunu özet geçiyorum.

Evanjelistler, İncil’in bazı kısımlarının sadece Yahudiler, bazı kısımlarının da sadece Hıristiyanlar için olduğunu düşünürler. Eski ve Yeni Ahid’i ayırmak kolay değildir. Zira Evanjelistlere göre, İsa’nın bir kısım ifadeleri sadece Yahudiler için söylenmiş olup ve Rab’bın Duası, İsa tarafından verilse bile, sadece Yahudiler içindir. Çünkü, daha gelmemiş bir krallıktan söz etmektedir. Şuan ki İsrail Yahudi devletinin kurulduğu yer vaat edilmiş topraklar hatta ortadoğunun sahipleri gibi kendilerini görmeleridir. Bütün amaçları “büyük İsrail projesini” gerçekleşirmektir.

Evanjelistler, şu anda dünyayı Tanrı’nın değil Şeytan’ın idare ettiğini savunmaktadırlar. Bu şu demektir. Evanjelist Hıristiyanlığın dışındaki bütün inançların temelinde Şeytani yapı vardır. Her şeye rağmen, İsa Mesih’in dönüşü ile Şeytan “Hac”ta yargılanacaktır. Oysa, İsa Mesihi çarmıha getirenler de dönemin Yahudileridir.

İsa Mesih’in yeryüzüne gelişinin toplamı gerçekte iki değil, üçtür.

Birincisi, Peygamber olarak gelişi, çarmıha gerilmesi ve semaya yükselmesi.

İkincisi, Türbülasyon -büyük kaos- döneminin hemen başında İsa Mesih insanların çoğunun göremeyeceği, sadece İsa Mesih’e imanlı yeniden doğuşçuların anlayıp görebileceği bir şekilde, adeta bir şimşek gibi yeryüzüne gelecek. Dünyada yapılan bütün savaşlar da bu noktada önemlidir. Amaçları kaosu hızlandırmak ve inançları doğrultusunda İsa Mesihi yeryüzüne indirmek.

Bakın Apostrol Paul’a göre bu nasıl olacak?

“Hıristiyanların ilk zamanlarında, inancı olanlar öldüklerinden geride kalanlar İsa Mesih’in geri döndüğünde neler olacağını bilmiyorlardı. Apostrof Paul, İsa Mesih’ in cennetten döndüğü zaman gökten ineceğini … Bağıracağını… Ve ona inananların daha önce dirileceğini yazmış.”

Sonunda bizler, yaşayan ve geride kalmış olanlar, havada onunla buluşmak için bulutlara yükseleceğiz ve her zaman Efendimizle birlikte olacağız…

İsa’nın yeryüzüne dönüşü ile ilgili Hristiyanlar arasında üç ana görüş vardır.

 1. Postmilenyalizm: İsa dönmeden önce yeryüzünde bin yıllık bir barış çağı olacak ve bunun sonunda Mesih gelecek. Birinci ve İkinci Cihan harpleri bu görüşü yıkmıştır.
 2. A-Milenyalizm: İsa’nm yeryüzünde bin yıllık bir hükümranlık süresi olacak. İsa’nm bin yıllik hükümranlığı çarmıha gerilişinden sonra dirilişiyle çoktan başla’mıştır. Şeytan, İsa’nın yeryüzündeki kiliseleri ve haçtaki zaferiyle iki bin yıl önce çoktan bağlanmıştır. Bu süre kilise süresidir. Arma ged on’ a kadar devam edecek. Birçok Hristiyan buna inanır.
 3. Pre-Milenyalizm: Dünya giderek kötüleşecek. İsa kendine bağlıları çok sıkıntı çekmemeleri için yedi yıllık büyük sıkıntı (türbülasyon) döneminin başında yanma alacak. Armagedon ile beraber kilisesiyle birlikte 1000 yıllık hükümranlık için üçüncü defa gelecek.

Kötülüğü arttırmak ve dünyayı yaşanmaz hale getirip kurtarıcı olarak da mesihi beklemek ve aynı zamanda bu açıklama inanç gereği yapılmaktadır. Hem kaos yaratıp hem kurtarıcı beklemek hemde cennet için düyayı cehenneme çevirmek hangi mantık ile izah edilebilir.

Şimdi sizlere İsa’nın ikinci gelişini ve oluşacak yada oluşturulacak ve kurgulanacak oyunlara bakalım.

 • İmanlıları için gelişi ve semaya yükselme bir sırdır.
 • Herhangi bir ön işaret direkt olarak verilmiyor.
 • Mesih’ in bu gelişinde yere ayak basma olmuyor. Yeryüzüne yakın havada buluşma söz konusu.
 • İsa Mesih tek başına ölü ve diri imanlıları için geliyor.
 • Mesihö imanlıların damadı olarak geliyor. İmanlıların hepsi gelin.
 • Evanjelist imanlılar gökyüzündeki localarına, Mesih’ in yanına alınıyor.
 • Sadeceö Evanjelist gerçek imanlılar bu olayı görüyor.
 • İmanlılar gökyüzünde yargılanıyor.
 • Yedi yıllık Türbülasyon Dönemi başlıyor.
 • Şeytan, Deccal ve Sahte Peygamber yeryüzünü saptırıyor. Az sayıdaki İsa Mesih’e imanlı mükafatlandırılıyor.

Bu maddeleri kabul eden biri “bir şey için her şeyi yapabilir” diye düşünüyorum.

Peki, İsa’nın üçüncü gelişinde neler olacak onları da yazalım.

 • Dünyaya gelişini herkes görecek, duyacak.
 • Çok sayıda kehanet ve ön işaret var.
 • Mesih yeryüzüne ayak basıyor.
 • İsa Mesih imanlıları ile birlikte geliyor.
 • Armagedon savaşı ve bin yıllık Tanrı’nın krallığı için geliyor.
 • Mesih’e imanlılar onunla birlikte dünyaya dönüyorlar.
 • Bütün insanoğlu Mesih’in dönüşünü görüyor. 11 Milletler yeryüzünde yargılanıyor.
 • Bin yıllık Altın Çağ başlıyor.
 • Şeytan ve Deccal ateş çukuruna bağlanıp atılıyor ve dünyaya yargı dönemi başlıyor.

“Bugün İncil’i çok az kişi iyi bilmektedir ve İncil’in gerçekte söylediğini saptırmaya yönelik bir takım popüler fikirleri de  vardır. Sonuçta gerçek kehanetin birçok özelliğini karıştıran, Armagedon savaşı ve Şeytan’la son dövüş, Kıyamet ve karmakarışık hale getirilen bazı kurgusal “Zamanın Sonu” senaryoları, ortaya çıkmıştır.”

(Peter Lorie, Dünyanın Sonu 2009, s. 21)

Siz de fikrinizi söyleyin!